Juvenile White Raven

Family: Bird
Type: Terrestrial
Power: 1374
Precision: 2061
Toughness: 1374
Vitality: 1374