Juvenile White Moa

Family: Moa
Type: Terrestrial
Power: 1374
Precision: 1374
Toughness: 1374
Vitality: 2748